Bookmark and Share

Pravidla pro rok 2014

Vydáno dne 30. 03. 2013 (5833 x přečteno)

Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí. Za přihlášku k soutěži se považuje zaplacení zápisného do ligy, a to předem, nebo nejpozději během první soutěže zařazené do Vsetínské hasičské ligy.


Pravidla Vsetínské hasičské ligy pro rok 2014

I. Nejvyšší orgán soutěže
1. Rada ligy je nejvyšším orgánem Vsetínské hasičské ligy.

II. Účast
1. Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí.
Za přihlášku k soutěži se považuje zaplacení zápisného do ligy,
a to předem, nebo nejpozději během první soutěže zařazené do Vsetínské hasičské ligy.

III. Rozsah soutěže
1. Soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději 15 minut před koncem soutěže.
Zahájením soutěže se rozumí nástup soutěžících družstev na začátku soutěže.
Výše startovného může činit maximálně 150,- Kč na jedno soutěžní družstvo.
2. Pořádající sbor v rámci VHL zaplatí pořadatelský poplatek ve výši 1 000 Kč. Částka obsahuje
pořadatelský poplatek a poplatek za start jednoho soutěžního družstva v jakékoliv kategorii.
Za každé další soutěžní družstvo je poplatek 500 Kč. Nepořádající sbory zaplatí startovné
500 Kč za každé soutěžní družstvo ve vybrané kategorii.
3. Poplatky je nutné zaplatit do 1. 6. 2014, a to na účet číslo 196916992/0300 (do textu uvést
název SDH) nebo hotově v Hovězí (Velkých Karlovicích).

IV. Termíny a začátky soutěží
1. Termíny soutěží VHL budou probíhat v termínu 31. 5. – 30. 9. příslušného roku.

V. Způsob provedení požárního útoku
1. Dle platné Směrnice hasičských soutěží vydané (SHS) SH ČMS s odlišnostmi pravidel
Vsetínské ligy v požárním útoku na sklopné terče.
 Požární stříkačka české nebo slovenské výroby s funkčními klouby a klapkou,
která vychází ze schváleného typu PS 8 nebo PS12, nebo jejíž schvalovací řízení
probíhá. Ovládání plynu mechanické na směšovacím zařízení, nebo na místě
vyrobeném výrobcem.
 Kombinace motorů a čerpadel není možná.
 Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě
vyrobeném výrobcem.
 Na víku chladiče, vzduchového filtru a benzínové nádrže nelze použít jakoukoliv
pomůcku pro zajištění stabilní polohy materiálu (savice, koš, apod.)
 Použití přetlakového ventilu při plnění disciplíny, který zajistí pořadatel, záleží na
rozhodnutí soutěžního družstva.
 Savice – délka 2,5 m bez tvarových podložek se šroubením o průměru 110 mm,
minimální počet závitů na koncovkách – 2,5. 2

 Savice musí být sešroubovaná před dokončením útoku.
 Savice se nesmí dotýkat země. Koš s funkční klapkou umožňující vypuštění vody
ze sacího vedení. Ovládání klapky na vnějším plášti koše.
 Koš s krycí mřížkou s výpletem max. 10mm
 Koš musí jít zatočit minimálně o 360 stupňů
 Koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody,
po kterém následuje spojení sacího vedení. Pokus je platný i tehdy spadne-li koš
do vodního zdroje, nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici nad hladinou
vody (savice se nesmí dotknout vody).
 Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního
zdroje.
 Podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o maximální
tloušťce 10 mm.
 Hadice plošné měření hadice "C" min. šířka 65 mm, hadice "B" min. šířka 100 mm.
Délka hadic 20 m s tolerancí ± 1 m.
 Kontrola šíře hadic provedena před položením hadic na základnu, před provedením
útoku.
 Kontrola délky hadic ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné
hadice u každého soutěžního družstva určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím
ke kontrole délky se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci
soutěžního družstva. Hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo měření dva
členové technické čety.
 Rozdělovač s funkčními uzávěry.
 Proudnice vlastní průměr výstřikové trubice 12,5 – 13 mm. Proudnice se může
dotýkat země.
 Závodník nesmí překročit čáru stříkání - čára je nedotknutelná.
 Pojistky na spojkách povoleny (rozdělovač, proudnice, stroj, hadice).
 Hadice B se muže dotýkat rámu stroje.
 Mezi zuby koncovek musí projít papír.

2. Výstroj soutěžících
 Ústroj družstva jednotná - pracovní, soutěžní, sportovní, případně vycházkový
stejnokroj. K provedení PÚ - jednotná ústroj, povoleny jsou krátké rukávy a kalhoty
přesahující kotníky. Obuv sportovní maximální délka hřebů a špuntů 6 mm
od podrážky.
 Opasek lehký kožený 5 cm šíře.
 Ochranná přilba.
 Dres musí být v kalhotách.3

3. Jiná ustanovení
 Délka přípravy na základně je max. 5 minut. Čas přípravy začíná běžet vyzváním
rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Rozhodčí nevyzve k nástupu
na základnu, není-li uvolněn přístup k ní.
 V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze
v čase přípravy základny.
 Pokud bylo soutěžní družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím
ke startu, povelem startéra na místa připravte se, končí stanovený limit na přípravu
základny a to i před vypršením stanoveného času a jakékoliv překročení startovní čary
a návrat k základně k opravě materiálu je bráno jako předčasný start a družstvo
má již jen jeden startovní pokus.
 Soutěžní družstvo si muže zapůjčit jednoho závodníka z jiného závodního družstva,
který poběží ve svém mateřském dresu.
 V soutěžícím družstvu nad 35 let mohou startovat pouze jednou dva závodníci,
kteří ještě nedovršili 35 let.
 Soutěže probíhají ve 3 kategoriích nezávisle na sobě (Muži, Ženy, Muži nad 35 let)
 V kategorii ženy nesmí soutěžit muž.
 Soutěžní družstvo může podat jen písemný protest hlavnímu rozhodčímu
na předepsaných formulářích, a to do 10 min. po skončení pokusu, dále 10 min.
po ukončení soutěže nebo 10 min. po vyvěšení výsledků (kauce 200 Kč, při uznání
protestu se peníze vrací zpět). V případě neoprávněného protestu kauce propadá
ve prospěch pořádajícího SDH.

VI. Měření času
1. Čas PÚ bude měřen elektronickou časomírou na viditelném místě.
2. Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila dva časy, na dvě desetinná místa.
V případě, že časomíra ukazuje tři desetinná místa, počítají se jen dvě bez zaokrouhlení.
3. Umístění družstev se bude posuzovat podle dosaženého času na dvě desetinná místa.
4. Časomíra musí být opatřena čitelnou světelnou tabulí se zobrazeným průběhem času
a dosaženým časem.
5. Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu bude vloženo
do startovní listiny po dohodě s pořadatelem.
6. Při selhání časomíry delším než jedna hodina se závod ruší. Při dodání nové (náhradní)
časomíry, před uplynutím jedné hodiny se dosažené výsledky v nedokončené kategorii ruší
a soutěž v dané kategorii začíná znovu. Při další poruše časomíry delší než 30 minut se ruší
závod v dané kategorii. Výsledky v dokončené kategorii se započítávají do celkového
hodnocení ligy.
7. Terče musí být konstruovány tak, aby byly vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu
(světelně, mechanicky nebo kombinace obou způsobů).

VII. Startování
1. Povely „Na místa, připravte se!“, „Pozor!“, výstřel. Každé soutěžní družstvo má možnost
pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací
techniky (selhání výstřelu apod.). 4

2. Startování musí být prováděno startovací pistolí.
3. Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou.
4. Je možno použít startování s časomírou s fotobuňkou, kde bude start proveden výstřelem
z pistole startérem.

VIII. Vedoucí družstva
1. Vedoucí družstva musí být označený vestou, může stát poblíž soutěžního stroje a v případě
nutnosti zasáhnout, avšak až po odstartování družstva. Tento zásah však vede k diskvalifikaci
družstva. U družstev mužů i žen může vedoucí pomáhat při přípravě na základně
(pouze se startovním strojem jinak nesmí pomáhat s žádným materiálem).

IX. Hodnocení jednotlivých soutěží
1. Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení ligy takto:
Umístění
Body
Muži Ženy, Muži nad 35 let
1. 20 10
2. 18 8
3. 16 6
4. 14 4
5. 12 2
6. 10 0
7. 8 0
8. 6 0
9. 4 0
10. 2 0

2. Při dosažení stejného času rozhoduje lepší čas druhého proudu.

X. Celkové vyhodnocení ligy v PÚ
1. Zpracovávání výsledků a celkové vyhodnocení provede Rada ligy ihned po skončení poslední
soutěže.
2. V případě, že nebude daná kategorie naplnit více jak třemi družstvy, výsledky se nebudou
zapsány do výsledků VHL.
3. Do celkového hodnocení se družstvu započítávají body z absolvovaných soutěží. Vítězem
se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší
počet lepších umístění. Jeden nejhorší závod se škrtá, tj. včetně neúčasti na soutěži. 5

4. Družstvům umístěným v celkovém pořadí ligy v kategorii Muži na 1 - 6. místě, v kategorii
Ženy na 1. - 4. místě, a v kategorii Muži nad 35 let 1. - 3. místě bude rozdělena celková částka
konta ligy. Případný zůstatek se převádí do dalšího ročníku.
Umístění
% výhry
Muži Ženy
1. 19 12
2. 15 9
3. 12 7
4. 9 5
5. 7 0
6. 5 0

5. Na závěrečném vyhodnocení VHL musí být na nástupu přítomní minimálně tři řádně ustrojení
členové soutěžního družstva zařazeného do VHL, v opačném případě finanční výhra propadá
ve prospěch účetnictví VHL.

XI. Práva a povinnosti rady ligy
1. Práva
 Rada ligy delegovala tři hlavní rozhodčí (Tomáš Fila, Petr Švirák a Jana Zeťáková)
k těmto úkonům:
 má právo si vybrat, popřípadě v průběhu soutěže vyměnit rozhodčí,
na kterékoliv pozici
 má právo za nedostatky, které nebyly odstraněny i přes jeho upozornění
na tyto nedostatky, udělit pokutu do výše max. 1000,- Kč před zahájením
soutěže. Pokuta je splatná před zahájením soutěže do rukou přítomných členů
Rady ligy.
 má právo navrhovat anulaci soutěže z důvodu nezpůsobilosti terénu,
a to před začátkem soutěže.
 může navrhnout to, že výsledky soutěže se nebudou započítávat do VHL
z důvodu nedostatečně připravené tratě (viz. porušení bodu Povinnosti
pořadatele)
 v případě jakýkoliv návrhů hlavního rozhodčího se Rada ligy sejde do 10 dnů,
návrh projedná a rozhodne
2. Povinnosti
 Zajistí měrky, které budou použity na všech soutěžích.
 Členové Rady ligy delegovali na všechny soutěže VHL dva hlavní rozhodčí.
 Má povinnost před zahájením soutěže překontrolovat regulérnost soutěžní dráhy
a splnění podmínek pro pořadatele, jak jsou uvedeny v pravidlech.
 Na závodech musí být přítomný alespoň jeden člen rady. 6

 Překontrolovat správnost výsledkové listiny na každé soutěži a svým podpisem
potvrdí její platnost.
 Přítomní členové rady zhotoví zápis o průběhu soutěže a její zhodnocení a seznámí
s hodnocením pořadatele soutěže.
 Výsledky soutěží pravidelně zasílat na email helena.hegar@gmail.com

XII. Podmínky pro pořadatele soutěže
1. Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně
přihlášena.
2. Hasičský sbor pořádající soutěž zařazenou do ligy se zavazuje, že soutěž bude řízena
podle pravidel Vsetínské hasičské ligy.
3. Pořadatel zajistí přetlakový ventil seřízený na 1,2 MPa s odtokovou hadici.
4. Dodržet rozměry terčů, tj. nástřiková deska (500 x 500mm), průměr otvoru 50 mm, středící
kruh o průměru 150 mm, výška středu otvoru nad zemí 1600 mm, barva desky a středícího
kruhu ve vzájemném kontrastu - tmavá deska, světlý středící kruh.
5. Délka tratě na 3B 90m, na 2B 70m od středu základny po čáru stříkaní.
6. Jednotné značky pro všechny dané pořadatelem (značka musí být viditelná od základny a musí
být bezpečná vůči závodníkům a materiálům), jsou informativní a každé soutěžní družstvo
si může v průběhu přípravy umístit vlastní značky, které však musí do začátku následujícího
pokusu odstranit, jinak je pokus neplatný.
7. 2B 17,5 m, 35 m a 52,5 m
8. 3B 17,5 m, 35 m, 52,5 m a 70 m
9. Terče jsou od čáry stříkaní vzdáleny 5m.
10. Čára stříkání – výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 10 m.
11. Nádrž na vodu bude mít obsah vody 1000 l, vnitřní a vnější stěny a horní okraj nádrže musí
být bez ostrých hran, uší a madel. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná
se středovou osou základny.
12. Vyznačené pevné místo (dřevěná základna) pro měření délky hadic a zajištěn minimálně dvou
členů technické čety pro přenášení hadic ke kontrole jejich délky.
13. Přestávka mezi kategoriemi maximálně 15 minut. Vyhlášení výsledků do 15 minut
po skončení posledního útoku.
14. Pořadatel musí zajistit minimálně 3 rozhodčí, kteří jsou seznámeni s pravidly VHL
ve stejnokroji (vycházkový, PSII) a budou řádně označeni danými funkcemi.
15. Vyplatit v hotovosti na cenách, mimo věcných, pro kategorii Muži, kategorii Ženy, Muži
nad 35 let celkem nejméně 5000,- Kč. Soutěžním družstvům umístěným na 1. až 3. místě
ve všech kategoriích, musí být udělena pamětní věcná cena (ne listina), s uvedením názvu
soutěže, místa konání, ročníku, kategorie a umístění. Zakazuje se udělovat živé ceny.
16. Pořadatelé jsou povinni předat hlavnímu rozhodčímu originál výsledků a dále je poslat
na email helena.hegar@gmail.com, nejpozději tři dny po skončení soutěže.
Nedodaní výsledků do tří pracovní dnů, se bude trestat odpočtem 10 bodů u všech závodních
družstev dotyčného pořadatele.
17. Pořadatelé jsou povinni zaplatit určeným hlavním rozhodčím cestovné ve výši 3,50 Kč
za 1 km. 7

18. Zajistit instalaci reklam případných sponzorů ligy (celého ročníku) na nejsledovanějším místě
soutěže
19. Uvádět u všech družstev na startovní i výsledkovou listinu název sboru.
Na výsledkovou listinu uvést název soutěže, místo konání, datum, ročník, kategorii, čas
pravého i levého terče a umístění.
20. Registrace musí být vložena 14 dní před konáním soutěže na Firesportu. Datum a čas musí
být upřesněn v pozvánce. Při vložení registrace nesmí být ve startovní listině umístěno žádné
družstvo. Každý pořádající sbor, který pořádá soutěž zařazenou do VHL má právo při dání
registrace na Firesport mít na třech místech ve startovní listině vložené tzv. Divoké karty.
21. Na posledním závodě, každé zaregistrované družstvo vyhodnotí úroveň soutěží takovým
způsobem, že navrhne jeden pořadatelský sbor, který navrhuje vyřadit z VHL (nehodnotí
se počasí).
22. Minimální okobercování základny v případě na nezpevněném povrchu dle obr.


XIII. Soutěže zařazené do ligy
Termín Místo
Zodpovědná osoba
Začátek Útok Povrch Delegovaný rozhodčí
31. 05. 2014 Hovězí
Tomáš Fila
14,00 3B Tráva Tomáš Fila, Petr Švirák,
Jana Zeťáková
01. 06. 2014 Velké Karlovice
Václav Podešva
14,00 3B Tráva Jana Zeťáková
15. 06. 2014 Pozděchov
Jiří Zrník
13,00 3B Beton, tráva Petr Švirák
22. 06. 2014 Mikulůvka
Zdeněk Marek
14,00 2B Tráva Jana Zeťáková
29. 06. 2014 Němetice
Luboš Kunovský
13,00 3B Beton, tráva Tomáš Fila
03. 08. 2014 Lidečko
Petr Slováček
12,00 2B Tráva Jana Zeťáková 8

17. 08. 2014 Lešná
Zdeněk Grygařík ml.
14,00 3B Beton, tráva Tomáš Fila
13. 09. 2014 Kunovice
Tomáš Marečk
11,00 3B Beton, tráva Tomáš Fila, Petr Švirák,
Jana Zeťáková

Složení Rady ligy
 Antonín Juřička, SDH Velké Karlovice, juricka.a@seznam.cz, tel. 605 829 357
 Mgr. Helena Hegarová, SDH Lešná, helena.hegar@gmail.com, tel. 605 721 218
 Ing. Jaroslav Šula, SDH Jarcová, sula.jarek@seznam.cz, tel. 604 870 532
 Tomáš Fila, SDH Hovězí, filat@seznam.cz, tel. 737 066 728
 Petra Konečná, SDH Prlov, konecnapetra@post.cz, tel. 604 435 323
 Jiří Zrník, SDH Pozděchov, orlinged@seznam.cz, tel. 605 337 852
 Petr Švirák, SDH Seninka, hasicpitrs@seznam.cz, tel. 731 173 791
 Tomáš Mareček, SDH Kunovice, tmarecek@centrum.cz, tel. 777 252 870

Příloha č. 8
Protest
Proti rozhodnutí rozhodčího* Proti účasti jiného soutěžícího* Proti výsledkům*
Jméno a příjmení:……………………………………. SDH:……………………………
Text protestu:Čas předání protestu:….................... Podpis protestujícího: …………..………..
Vyjádření k protestu:
Čas předání vyjádření:……………… Podpis rozhodčího: ………………………
Odvolání č. 1:
Čas předání odvolání: ………………. Podpis protestujícího: ……………………
Vyjádření k odvolání:
Čas předání vyjádření k odvolání: ……….. Podpis rozhodčího: ………………………
Odvolání č. 2:
Čas předání odvolání:…………..…… Podpis protestujícího: ………….…………
Vyjádření k odvolání:
Čas předání vyjádření k odvolání: ………… Podpis rozhodčího: ……………………
* Nehodící škrtněte
Text protestu pište hůlkovým písmem, tak aby byla zaručena jeho čitelnost.